Penukaran Unit Massa
UnitSymbolUnitSymbol
kilogramkghectogramhg
decagramdaggramg
decigramdgcentigramcg
milligrammgpoundlbs
ounceoztonton
Quintalq

Tukar Unit Massa. “Massa” sering dikaitkan dengan “berat”, “Massa” adalah asas kapasiti bahan, manakala “berat” ialah daya atau interaksi Massa jirim dengan medan graviti. Dalam penggunaan sehari-hari perkataan “Massa” sering dikatakan sebagai “berat”, walaupun ini adalah dua istilah yang berbeza. Asas unit Massa ialah kilogram (kg) mengikut SI (International System of Units).

Alat Penukaran Massa


=

Jika diperlukan!! Gunakan titik “.” sebagai tanda bilangan untuk memasukkan nombor. Titik hasil diwakili sebagai tanda koma “,” kerana di sesetengah negara, titik itu boleh bertindak sebagai koma dan sebaliknya.

Unit piawai, bersama dengan nilai dan kegunaannya, sama ada Massa, panjang, dsb., kadangkala berbeza di setiap negara atau wilayah. Menurut SI, unit piawai untuk Massa ialah kilogram yang ditandakan dengan simbol “kg”. Dalam situasi biasa, berat objek adalah berkadar dengan Massanya, manakala alat yang digunakan untuk mengukur Massa biasanya skala.

License: CC-BY-SA Creative Commons License
☝️